Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • ckzyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: ckzyrardow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów część plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-02.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Pietsz, j.pietsz@ckzyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 30 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku CK w Żyrardowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi wejściowe, poprzedzone schodami (3 stopnie). Drzwi otwierane w tradycyjny sposób. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wchodzić przez drzwi ewakuacyjne boczne, dwuskrzydłowe, otwierane w sposób tradycyjny. Do tego wejścia oprócz schodów (3 stopnie) prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich (pochył >7 stopni). Przy przedmiotowym wejściu znajduje się Kasa w postaci okienka, którego wysokość pozwala na samodzielny zakup biletu przez osobę na wózku inwalidzkim. Na parterze korytarze i drzwi są wystarczająco szerokie, by osoba na wózku inwalidzkim mogła swobodnie dotrzeć do innych pomieszczeń (np. Sala Klubowa). Dostępna jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przejście z holu do foyer w postaci schodów (3 stopnie) oraz podjazdu dla wózków. Szatnia z ladą na wysokości osoby poruszającej się na wózku. Z foyer wejście do Sali Widowiskowej, wyposażonej w szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Sala jest przestronna, z szerokimi przejściami i umożliwia udział w wydarzeniu osobie na wózku inwalidzkim bądź z problemami motorycznymi. W obiekcie, prócz schodów, brak jest windy lub innego rozwiązania umożliwiającego przemieszczenie się tychże osób na I piętro (np. na balkon Sali Widowiskowej). W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4073