Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: ckzyrardow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 50 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Pietsz, j.pietsz@ckzyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 30 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury w Żyrardowie

Przy budynku brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Ciąg pieszy do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m., a w obrębie dojścia do niego brak jest barier architektonicznych. Główne drzwi wejściowe do budynku otwierane są w sposób tradycyjny i poprzedzone są schodami pozbawionymi nosków - 3 stopnie. Brak jest poręczy. Do budynku można dostać się również przez drzwi boczne, które oprócz stopni wyposażone są w pochylnię o szerokości minimum 1,20 m. Obydwa wejścia mają szerokość powyżej wymaganego 0,9 metra i wysokość powyżej 2 metrów, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Powierzchnie poziome w budynku są przestrzenne - korytarze mają szerokość co najmniej 1,20 metra, a w miejscach, gdzie ciąg komunikacyjny wymaga zmiany kierunku, zapewniona jest przestrzeń potrzebna do manewru wózkiem. We foyer znajdują się 3 stopnie i pochylnia pozwalająca na pokonanie bariery wózkiem. Materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła, więc nie powodują zjawiska olśnienia. Podłogi wykonane są z materiałów mających właściwości antypoślizgowe. Drzwi wewnętrzne mają kolor kontrastowy z kolorem ścian, szerokość i wysokość zgodną z przepisami i wyposażone są w wygodnie klamki, które swobodnie można obsługiwać jedną ręką. Na poziomie parteru znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością o powierzchni manewrowej 1,5x1,5 m. W budynku nie ma windy, a schody prowadzące na piętro I i II wyposażone są w poręcze po jednej stronie. Instytucja przewiduje tymczasowo rozwiązanie alternatywne w postaci możliwości załatwienia większości spraw na poziomie parteru. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej ani możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek Resursy w Żyrardowie

W pobliżu budynku brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Ciąg pieszy do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m., a w obrębie dojścia do niego brak jest barier architektonicznych. Budynek jest czytelnie oznakowany i dobrze oświetlony. Główne wejście do budynku poprzedzone jest schodami dwubiegowymi z jednym spocznikiem o szerokości użytkowej min. 1,5 m., a szerokość użytkowa schodów wynosi co najmniej 1,2 metra. Schody nie posiadają poręczy. Budynek nie posiada pochylni ani platformy, ale możliwy jest dostęp alternatywny w postaci użycia tzw. schodołazu. Drzwi wejściowe mają co najmniej 0,9 m. szerokości i powyżej 2 m. wysokości, są jednoskrzydłowe, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Próg do drzwi wejściowych nie przekracza 20 mm. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się powierzchnia manewrowa dla wózka o wymiarach 1,5x1,5 m.  W budynku znajduje się recepcja połączona z szatnią umieszczona w pobliżu drzwiach wejściowych. Jest ona wyodrębniona architektonicznie i kolorystycznie. Wysokość lady przekracza 0,8 m. Korytarze budynku są szerokie na minimum 1,2 m., a w przypadku konieczności zmiany kierunku, zapewniona jest odpowiednia powierzchnia manewrowa dla wózka. W obrębie parteru występuje zmiana poziomów, ale możliwe jest pokonanie tych barier przy użyciu tzw. schodołazu. Posadzki i drzwi wewnętrzne skontrastowane są kolorystycznie ze ścianami. Drzwi mają wymiary zgodne z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada 2 piętra i (oprócz schodów wachlarzowych z barierką po jednej stronie) znajduje się w nim winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej ani możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 08:29

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 1.01.2021r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18341
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 12:08:13